8
7

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

VOOR DE LEVERING VAN PRODUCTEN DOOR Windmill Shaving BV

Esp 110 A, 5633 AA Eindhoven
Toepasselijkheid
1. Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Windmill Shaving BV (“Windmill”) tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
2. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Windmill uitdrukkelijk zijn aanvaard.
3. De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Windmill.

Totstandkoming overeenkomst
1. Tussen Windmill en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van Windmill accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Windmill beschikbaar gemaakte formulier.

Prijs
1. Windmill behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Windmill Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
2. Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door Windmill wordt vermeld bij uitgifte.
3. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
4. Windmill vrienden – kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
5. Commerciële doeleinden: Het is in geen geval toegestaan om de Windmill merknaam en alle mogelijk combinaties van misspells te gebruiken binnen url combinaties om daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de vrienden – kortingscode te verspreiden.
6. Doel van uitgifte: De vrienden – kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te verwerven (via persoonlijke social media kanalen, email, mond tot mond) Het aanbieden van de vrienden – kortingscode buiten de persoonlijke kanalen (commerciële kanalen) is in geen geval toegestaan.
7. Besteller kan maximaal het bedrag aan korting ontvangen die gelijk staat aan de kosten van het eigen abonnement, bij gebruik van zijn vrienden-tegoed.
8. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de vrienden -kortingscodes wordt ontzegd. Windmill behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

Betaling
1. Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Windmill aangeboden betalingsmogelijkheden.
2. Bij het gebruik van een betalingslink die door Windmill voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller Windmill toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
5. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Windmill gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.
6. De producten blijven in eigendom van Windmill totdat Besteller de producten heeft betaald.
7. Betalingsherinneringen worden door Windmill uitsluitend elektronisch verstuurd.

Levering, levertijd en uitvoering
1. Levering geschiedt op kosten van Windmill op het bij de bestelling opgegeven adres.
2. De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.
3. Bestellingen die voor 17u gedaan zijn, worden de volgende dag afgeleverd waarbij bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop PostNL in het betreffende gebied bezorgt. Windmill biedt geen mogelijkheid tot afhalen.
4. Besteller is verantwoordelijk voor het up to date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal Windmill de bestelling binnen drie tot vijf dagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de verzendkosten in rekening brengen.
5. De actie waarbij de eerste levering gratis is, bij het afsluiten van een abonnement, mag 1x per persoon gebruikt worden. Bij het meermalige gebruit behoudt Windmill zich het recht voor om niet te leveren. Indien een abonnement is geannuleerd kan deze via de account pagina weer geactiveerd worden.

Herroeping
1. Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
2. Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product* met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Windmill retourneren conform de door Windmill gegeven instructies. *Herroepingsrecht geldt alleen voor de startset.
3. De startset kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Windmill Shaving BV Esp 110A, 5633 AA Eindhoven
4. De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.
5. Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal Windmill de betaling binnen 30 dagen nadat het product retour is ontvangen, aan Besteller terug betalen.

Gegevensbescherming
1. De door Besteller aan Windmill verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

Garantie en aansprakelijkheid
1. Windmill garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Windmill verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
2. Windmill garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

Wijzigingen
1. Windmill behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Ontbinding
1. Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Windmill de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door Windmill gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Windmill behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

Geschillen en toepasselijk recht
1. Op alle verbintenissen tussen Windmill en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.
2. De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen Windmill en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

Eindhoven, maart 2019

Winkelmandje

Onderstaande wordt eenmalig geleverd, omdat je niet voor een abonnement koos.Toch wel een abonnement afsluiten?

ProductSubtotaal
Aantal
Er staan geen producten in je winkelmandje.

+ Producten toevoegen?

Totaal eenmalig incl. BTW:

 0,00

Totaal eenmalig incl. BTW:

 0,00
telefoonnummer MORGEN IN HUIS

Als je voor 17 uur bestelt

telefoonnummerGRATIS VERZENDING

Alles past in de brievenbus